حضور نماینده منتخب حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین در شهرستان فراشبند

15
حضورمحمد مهدی فروردین نماینده منتخب حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین به همراه پولادی مسئول دفتر نماینده در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند و دیدار وگفتگو با مدیران جهاد کشاورزی، دامپزشکی، امورعشایروتعاونی روستایی وامورمنابع آب شهرستان ومعاونین وکارشناسان وارایه گزارش سیمای کشاورزی ومزیت ها ومشکلات بخش کشاورزی توسط نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند و بیان مسائل مرتبط با حوزه کاری توسط مدیران ادارات تابعه،  دراین دیدار نماینده منتخب بر اهمیت وجایگاه اقتصادی بخش کشاورزی در تولید وایجاد اشتغال مستقیم وغیر مستقیم تاکیدنموده وتوجه به بخش کشاورزی را از اولویت های خود برشمرد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد