کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: پیش بینی می شود امسال از مزارع شهرستان فراشبند 80 تن محصول کلزا برداشت شود.
مهندس امیری تبار اظهار داشتند که در سطح 200 هکتار از مزارع آبی و دیم این شهرستان کلزا کشت شد که 35 هکتار آن از اراضی مورد نظر به مرحله برداشت رسیده اند و ما بقی مزارع متأسفانه در اثر خشکسالی و حمله پرندگان به شدت آسیب و به صورت صد در صد خسارت دیده اند.
کارشناس زارعت عنوان کرد به منظور افزایش تولید پیشبرد اهداف تا رسیدن به خود اتکایی در تولید روغن کشت کلزا در شهرستان فراشبند ترویج شده است. ایشان همچنین افزودند کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دارای میانگین 40 تا 45 در صد روغن خوراکی با کیفیت عالی، 17 الی 26 درصد پروتئین کنجاله آن حاوی 50 درصد پروتئین است که برای مصرف خوراک دام کاربرد دارد.
ایشان پیش بینی کردند که برداشت کلزا از اوایل اردیبهشت ماه در شهرستان آغاز خواهد شد.

۲۰۱۶۰۴۱۰ ۰۹۰۱۲۲

۲۰۱۶۰۲۱۶ ۱۱۵۱۳۱

۲۰۱۶۰۲۱۶ ۱۱۵۱۱۲

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد