آغازمرحله داشت مزارع گندم در شهرستان فراشبند
کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از آغازمرحله داشت مزارع گندم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، مصطفی امیری تباربا بیان اینکه مرحله داشت مزارع گندم از پانزدهم دی ماه آغاز شده،گفت : دراین مرحله کشاورزان پس از مبارزه با علفهای هرز مزارع با استفاده ازسموم شیمیایی توصیه شده توسط کارشناسان، اقدام به استفاده از کودهای ازته به صورت سرک می نمایند.
وی تصریح کرد: درسال جاری 3630هکتار گندم آبی و12560هکتار گندم دیم دراراضی شهرستان زیر کشت رفته ،که با توجه به تناوب رایج صیفی وگندم وکنترل علفهای هرزدر مزارع صیفی در سال گذشته، پیش بینی می گردد50 درصد از مزارع گندم آبی و20 درصد از مزارع گندم دیم با استفاده از سموم دومنظورسمپاشی گردد.

1234

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد