کارگاه آموزشی مدیریت بهنژادی و بهزراعی گندم با هدف مدیریت بهنژادی و به زراعی گندم در اقلیم گرم و خشک در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی میدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از رامین نادرپور رئیس اداره آموزش و ترویج این شهرستان ضمن اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی با هدف مدیریت بهنژادی و به زراعی گندم در اقلیم گرم و خشک با حضور مهندس دستفال محقق ارزنده گندم کشور، مهندس پورتوللری از مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی، مدیر و مسئولین فنی واحدها و مدیران پارسل در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار گردید.

        نادرپور بیان داشت که در این کارگاه مهندس دستفال بعنوان مدرس مطالبی در زمینه فاکتورهای اصلی مؤثر در تولید گندم، شکل گیری عملکرد و اجزاء عملکرد گندم براساس مراحل رشد، تهیه بستر مناسب، آرایش کشت، کشت های حفا ظتی، معرفی ارقام گندم و جو و خصوصیات آنها واقلیم های آب و هوایی فارس بیان نمود.

01

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد