مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند اظهار داشت که آفت تریپس مرکبات از آفات ثانویه در منطقه بوده این آفت با تغذیه از شیره گیاهی برگ و میوه، موجب بدشکلی، چرمی شدن و ایجاد رگه های سفید روی برگ ها و لکه های سفید رنگ روی میوه می شود.
     ریحانی بیان داشت که برای کنترل تریپس مرکبات در شهرستان ضمن پایش این آفت و مشخص نمودن باغ های آلوده تأکید بر مبارزه شیمیایی و استفاده از کارت چسبنده زرد انجام گرفته شده است.

DSC07784 copy

DSC07788 copy

DSC07796 copy

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد